กิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
10 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ที่เข้าแข่งขันและทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลในรายการแข่งขันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรายการ ดังต่อไปนี้

 

เด็กหญิงยอดขวัญ พงศ์พิมล 

ชั้น ป.6/2  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

  

เด็กชายสรวิชญ์ ดาวดี 

ชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

และได้รับรางชมเชย จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561

โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา

 

เด็กหญิงณัฐนันท์ ลพพันธ์ทอง

ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 

เด็กหญิงดวงกมล ภักดี

ชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กหญิงถาวรีย์ พลคำแก้ว

ชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กชายบุณยกร บุญกำจัด

ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กหญิงธีรดา มามุข

ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กหญิงฤทัยภัทร งามชัด

ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กหญิงธีรดา มามุข

ชั้น ป.6/1 ได้รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รังสีวิจิตรประภา

ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย พงศ์พลกิจ

ชั้น ป.6/1 รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กหญิงรุ่งวรา ภูสิทธิ์ธนากุล

ชั้น ป.6/4  รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กหญิงพลอยชมพู ฤทธิวุฒ

ชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

เด็กหญิงภวรัญชน์ ยิ่งยืน

ชั้น ป.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 

  

ด.ญ.ณัชชา  เอสุจินต์      ชั้น ป.5/1        

     ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การแข่งขันเปียโน The 6th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival รอบคัดเลือก Thailand regional preliminary round        

และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเอเชีย ในรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศฮ่องกง ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562

และ ได้รับรางวัล Second Place การแข่งขันเปียโน The 6th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival รอบชิงชนะเลิศ

Thailand regional preliminary round ณ Piano Grading Class- Grade 5

 

เด็กชายชนพัฒน์ สายแก้ว    ป.4/2     

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทคู่ผสม กีฬาหมากล้อม  ในารแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
“นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ประจำปี 2562 วันที่ 22-30 มกราคม 2562