รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
25 มกราคม 2562

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถตรวจสอบรายชื่อเข้าสอบ O-NET และตรวจสอบห้องสอบ สถานที่สอบได้ตามลิงค์

https://drive.google.com/open?id=1CB4HarfgRBqN76-qrAvf9v_orjLE1smj