ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ "ขอนแก่น SMD 4.0"
18 มกราคม 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้แบบบูรณาการ “ขอนแก่น SMD 4.0” เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ลงมือปฏิบัติในบรรยากาศที่สนุกสนานเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย สร้างความเข้าใจในความเป็นขอนแก่น 4.0 Smart City ขอนแก่น เมืองแห่งโอกาส ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

กิจกรรมในค่ายประกอบด้วย

          Station 1 : นั่งรถรางไปย่างข้าวจี่ (คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา)         
              ภาพกิจกรรม  1) http://bit.ly/2FJvNBT      2) http://bit.ly/2FJg7i2    
          Station 2 : ม่วนคักฮักขอนแก่น (สังคมศึกษา ศิลปะ)
             ภาพกิจกรรม  http://bit.ly/2HpamZg
          Station 3 : Khonkaen Future (วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์)
              ภาพกิจกรรม http://bit.ly/2RV7xmO
          Station 4 : Cocoon Club (ภาษาอังกฤษ จีน)
               ภาพกิจกรรม  http://bit.ly/2RSfYPR
          Station 5 : ท่องแดนหมอแคน ม่วนซื่นโฮแซวแนวอีสาน (ภาษาไทย การงานอาชีพ)
               ภาพกิจกรรม 1) http://bit.ly/2DlrxqC        2)  http://bit.ly/2REXl2g   
          Station 6 : แสดงความสามารถสรุปองค์ความรู้
               รวมภาพกิจกรรม http://bit.ly/2U4lo7x