แสดงความยินดีแด่ผู้สำเร็จการศึกษา 2561
20 ธันวาคม 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร บุตร-ธิดา ของบุคลากร รวมถึงนักศึกษาที่เคยปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี 2561 

            

อาจารย์สุชาติ  ทั่งสถิรสิมา 
    ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์อัจจิมา  เกาะสะเกตุ 
   ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวธีรนันท์  บุษบงค์ (บุตรสาว อ.วนิดา บุษบงค์)
   ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอภิรักษ์  โพธิ์ศรีทอง (บุตรชาย นายอุดม โพธิ์ศรีทอง)
    ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายศุภฤกษ์  ทองอุไร (บุตรชาย นายสถิตย์ ทองอุไร)
   ปริญญานิเทศศาตรบัณฑิต สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม