การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลาง (YCT) และค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
21 พฤศจิกายน 2561

วันเสาร์ที่17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ภาษาจีนกลาง (Youth Chinese Test :  YCT) และจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพจากอาจารย์เจ้าของภาษา สามารถนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสที่เหมาะสมได้   มีความเข้าใจวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในประเทศจีน ซึ่งนับเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาที่ลึกซึ้งและสำคัญยิ่ง  ตลอดจนการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน ผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้นในค่ายนี้   โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ  “รองศาสตราจารย์ หู หลิน” เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณาจารย์จากสถาบันขงจื่อและอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตฯ เป็นผู้นำจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ประกอบไปด้วยฐานกิจกรรมทั้งหมด4 ฐาน คือ ฐานคีบถั่วหรรษา ฐานเป่าหมึก ฐานรำมวยอู่ฉินซี่ (การเลียนแบบท่าสัตว์) และฐานจิ๊กซอว์หรรษา

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ ==> https://drive.google.com/drive/folders/1Hg2R4Jl6sGo9rKsJY-T8MgnJ-akccV-w?usp=sharing

  การสอบ YCT คืออะไร

YCT หรือ Youth Chinese Test คือการทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจุดประสงค์เพื่อใช้วัดระดับภาษาเยาวชนชาวต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐาน YCT จัดสอบโดยหน่วยงานของรัฐบาลจีน คือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ "Hanban" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 Hanban ระดมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ทั้งด้านการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ จิตวิทยาและด้านการศึกษา มาศึกษาและทำวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนในต่างประเทศจนออกมาเป็นการสอบ YCT ที่ออกแบบโดยอ้างอิงการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบันเพื่อให้เป็นการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด