กิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดี แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
31 ตุลาคม 2561

กิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดี  วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถ เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน
ระหว่าง วันที่ 27 - 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศ  เหรียญทอง การแข่งขันดนตรีไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งอยู่ศิริ  ป.5/4   ชนะเลิศ เหรียญทอง 95 คะแนน

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

 

เด็กหญิงภูษณิศา  ชื่นใจ  ป.6/2   ชนะเลิศ  เหรียญทอง   93 คะแนน

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

 

 

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6  ชนะเลิศ เหรียญทอง 90 คะแนน

1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   ณิชเสฏฐี ป.5/4    2. เด็กหญิงชนกานต์  สุนีย์   ป.6/2            3. เด็กหญิงชนมน  ป้องนาม ป.6/3 

4. เด็กหญิงชนากานต์  สุนีย์ ป.6/4            5. เด็กหญิงธิติมาภรณ์  ชัยฤทธิ์  ป.6/1       6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   มูลเค้า ป.5/4

7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งอยู่ศิริ ป.5/4        8. เด็กหญิงภูษณิศา  ชื่นใจ   ป.5/1            9. เด็กหญิงมนัสวี  ไชยชุน    ป.6/4

10. เด็กหญิงรุ่งวรา  ภูสิทธิ์ธนากูล ป.6/4

 

การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ชนะเลิศ  เหรียญทอง 89 คะแนน

1. เด็กหญิงชนกานต์  สุนีย์   ป.5/1                      11. เด็กชายพีรวิชญ์  วงษาสินชัย ป.6/4

2. เด็กหญิงชนมน  ป้องนาม ป.5/4                      12. เด็กชายภัทรพล  ศรีเมฆ ป.6/4

3. เด็กหญิงชนากานต์  สุนีย์ ป.6/1                      13. เด็กหญิงภูษณิศา  ชื่นใจ ป.6/4

4. เด็กชายชยพล  ราชภักดี  ป.6/1                      14. เด็กหญิงมนัสวี  ไชยชุน  ป.6/4

5. เด็กหญิงญาณิษา  โคตรพัฒน์  ป.6/1               15. เด็กหญิงรุ่งวรา  ภูสิทธิ์ธนากูล ป.5/2

6. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์ลุน  ป.6/1                   16. เด็กหญิงศิริกานต์  วะลัยใจ ป.5/4

7. เด็กชายณัฐวรรธน์  ช่างผัส  ป.6/2                    17. เด็กชายสรวิชญ์  สุทธิพงษ์ประชา ป.5/1

8. เด็กหญิงธนพร  นาใจดี    ป.6/2                       18. เด็กหญิงสุภัสสร  เสนาสุ ป.5/1

9. เด็กชายพชรพล  วันนิจ     ป.6/3                      19. เด็กหญิงอันนา  ตันวานิชกุล ป.6/4

10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งอยู่ศิริ ป.6/4                  20. เด็กชายแทนคุณ  สกุลดี ป.6/3

 

เข้าร่วมกรแข่งขันในกลุ่ม ศิลปะ 

เด็กชายรติกร  ปะวะลัง       ป.3/4        การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6   รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 87 คะแนน

 

เด็กชายธชย  พงษ์ภิญโญ    ป.3/1       การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 84 คะแนน

 

เด็กหญิงคติยา   มุนมิน         ป.3/2      การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3  รางวัล เหรียญเงิน อันดับที่12 75 คะแนน

 

 

การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 รางวัล  เหรียญเงิน อันดับที่13  78 คะแนน
1.เด็กหญิงธัญรัตน์  พิมพ์เครือ ป.3/4       2. เด็กหญิงปวีณา  ทิมาตรี ป.3/3          3. เด็กหญิงปุณิกา  ศรีสุนนท์ ป.3/3 

  

เด็กหญิงนพภัสสร  บุญทศ    ป.6/3      การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6     รางวัล     เหรียญเงิน อันดับที่14  71 คะแนน

 

เด็กหญิงฐิตารีย์  พิมลลักขณากุล ป.6/1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6  รางวัล  เหรียญเงิน อันดับที่14  78 คะแนน

 

เด็กหญิงชลธร  พาบุ ป.3/1   การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 รางวัล เหรียญทองแดง อันดับที่ 14 65 คะแนน

 

เข้าร่วมกรแข่งขันในกลุ่ม ภาษาไทย

เด็กหญิงกนกพิชญ์  นาบุดดา  ป.3/1    การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 เหรียญทอง อันดับที่ 4     86 คะแนน

 

เด็กหญิงกุลปรียา  เถาวัลย์ดี  ป.3/3     การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 เหรียญทอง อันดับที่ 5  84  คะแนน

 

เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จันทร์ขาว ป.3/1 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 เหรียญทอง อันดับที่ 6 81 คะแนน

 

เด็กหญิงณัชชา  เอสุจินต์      ป.5/2       การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6   เหรียญทอง อันดับที่ 7 86 คะแนน

 

เด็กหญิงพชรพรรณ  สิทธิจิรพัฒน์        ป.3/1       การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3   เหรียญทอง อันดับที่ 8 81 คะแนน

 

 เด็กหญิงชญาดา  อภิแสงปัญญา ป.3/1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 เหรียญเงิน อันดับที่ 9 72 คะแนน

 

เด็กหญิงปารินดานันท์  บัวผัน  ป.5/1 เด็กหญิงพรพลอย  อนุกูลประเสริฐ ป.5/1

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 เหรียญเงิน อันดับที่ 10 74 คะแนน

 

เข้าร่วมกรแข่งขันในกลุ่ม การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

เด็กชายนิพพิชฌน์  เตือนจันทึก ป.2/1  การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 92 คะแนน

 

เด็กหญิงขวัญข้าว  สิงคิบุตร  ป.3/3 เด็กชายณัฐนนท์  สุทธิประภา ป.3/3 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 เหรียญเงิน อันดับที่ 13  75 คะแนน

 

เข้าร่วมกรแข่งขันในกลุ่ม การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงณพร   วัฒเนสก์  ป.5/4  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  86.30 คะแนน