การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
10 กันยายน 2561

6 -7 กันยายน 2561 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล แชร์บอล แบดมินตัน กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน คือ
    1) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น
    2) เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ
    3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย



ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ท่านผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ขอขอบคุณกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กรรมการผู้ตัดสินกีฬา นักศึกษาปฏิบัติการสอน และนักศึกษาจากสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันด้วยดีเสมอมา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กล้อง 1 https://drive.google.com/drive/folders/1V49r8515p8m63bIKRG6mT0OLNjr0dgyW?usp=sharing

กล้อง 2 https://drive.google.com/drive/folders/1-8AwyJM0Wc8hRlDZ03zQ3PAZv_sNWqNX?usp=sharing

กล้อง 3  https://drive.google.com/drive/folders/13KFbArcI689qY0rw8FrAQIkQl20pg_Bo?usp=sharing