วีดิทัศน์ "พิธีไหว้ครูและวันเกียรติยศ 4.00" ประจำปีการศึกษา 2561
8 กันยายน 2561

"พิธีไหว้ครูและวันเกียรติยศ 4.00" ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561

ขอขอบคุณ คุณสุรกิจ จันทร์มหา ในการจัดทำวิดีทัศน์มา ณ โอกาสนี้