"เพลงกล่อมลูก" โดยผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค
17 สิงหาคม 2561

17 สิงหาคม 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตการร้องเพลงกล่องลูกให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ฟัง เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยผู้ที่มาสาธิตการร้องเพลงกล่อมลูกประกอบด้วย
     1. นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          รางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคอีสาน)    
     2. นายอรรถพล  ผลเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      
          รางวัลรองชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคอีสาน)           ผศ. สุภาภรณ์ ประสานพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาทั้งสอง ที่มาร้องเพลงกล่อมลูกให้น้องๆ ฟัง