บันทึกการแสดงกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558
20 ตุลาคม 2560

บันทึกการแสดงกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยนักศึกษาปฏิบัติการสอน ปีการศึกษา 2558

ขอบพระคุณ คุณสุรกิจ จันทร์มหา ผู้จัดทำวีดิทัศน์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง