พิธีไหว้ครู และวันเกียรติยศ ๔.๐๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
21 มิถุนายน 2561

รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูและวันเกียรติยศ ๔.๐๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่แสดงถึงความเคารพและฝากตัวเป็นศิษย์ตลอดจนการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ โดยธรรมเนียมปฏิบัติจะจัดในเดือนแรกของการเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ของแต่ละสถานศึกษา

นอกจากพิธีไหว้ครูแล้วในวันดังกล่าวทางโรงเรียนยังได้กำหนดให้เป็นวันเกียรติยศ ๔.๐๐ โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์พวงทอง พูลเรือง เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบเกียรติบัตร แสดงความยกย่องและชื่นชมนักเรียนที่มีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาและมีผลการเรียนเฉลี่ย ๔.๐๐ ตลอดจนนักเรียนที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่วนรวมและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๔๒๑ คน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1vv2I_DZ048uXcpX3nU_5Vi06rl0RYGvF

 

ภาพกิจกรรมไหว้ครูเพิ่มเติม รวบรวมจากกล้องอาจารย์ในโรงเรียนค่ะ
กดที่ลิงค์ เพื่อดูภาพค่ะ => https://drive.google.com/open?id=1flFig0d1x0-F45oXKThu_GsS7kjpu7kA