ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560
11 กุมภาพันธ์ 2561

      

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ซึ่งการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี แบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
    นอกจากนี้การจัดกิจกรรมรอบกองไฟยังได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) นำขนมมามอบให้กับนักเรียน โดยมีคุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมชมรมผู้ปกครองและครูฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการชมรมฯ ในการมอบในครั้งนี้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==> https://drive.google.com/open?id=1KZ9C62r1RtQQUJQoqnizog94rY3d1vt6