ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hue University of Education ประเทศเวียดนาม
5 กุมภาพันธ์ 2561

         เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุภาภรณ์  ประสานพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hue University of Education ประเทศเวียดนาม ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 34 คน และอาจารย์ผู้ดูแลจำนวน 2 ราย ซึ่งมีกำหนดเดินทางมายังมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์  2561 โดยมีความประสงค์ในการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าสังเกตการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม Open Approach ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการสืบค้นสารสนเทศต่าง ๆ  และการจัดสิ่งแวดล้อมห้องสมุดโรงเรียนให้เอื้อต่อการเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้อีกด้วย