ชมรมผู้ปกครองเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงเรียน
26 มกราคม 2561

      เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และตัวแทนคณะกรรมการชมรมฯ  เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
นำโดย อาจารย์สายชล  จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ผศ.สุภาภรณ์  ประสานพาณิช ผศ.อารีย์  พาวัฒนา
และอาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รับพรปีใหม่ในครั้งนี้