คลิปตัวอย่างการแนะนำตนเอง ภาษาจีน
1 ธันวาคม 2560

ตัวอย่างการแนะนำตนเอง ภาษาจีน  สำหรับให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวเอย่างและฝึกซ้อม เพื่อการแนะนำตนเองในชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6