กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
19 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา และคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม การแข่งขันเปียโน Yamaha Thailand Festival 2018 จัดโดยโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ณ หอประชุมกรมการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1. ด.ญ.กชพรรณ  เฉยไสย ชั้น ป.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

 

2. ด.ญ.กชพร  เฉยไสย ชั้น ป.3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

 

3. ด.ญ.พิชญาภา  อุทโท ชั้น ป.3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

กิจรรม โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development And Evaluation Test – (tedet) ประจำปี 2560

      ด.ช.สรวิศ  ดาวดี  ได้รับรางวัล จากวิชาคณิตศาสตร์ ได้ลำดับที่ 3 จากทั้งหมด 797 คน ของจังหวัดขอนแก่น

 

กิจกกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 “สืบฮีต นำฮอย ตามรอยนิทานอีสาน” จัดโดย สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  1. ด.ญ.รับขวัญ  ไชยทองศรี ชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันอ่านฟังเสียง (ยลภาษา ยินฟังเสียง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

     
  2. ด.ญ. สุกฤตา  หอมสาย ชั้น ป.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันอ่านฟังเสียง (ยลภาษา ยินฟังเสียง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6