มอบรางวัลเด็กนักเรียนที่ทำความดี จากกิจกรรมสารวัตรความดี
2 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) มอบรางวัลเพื่อเป็นการชื่นชมนักเรียนที่เป็นตัวอย่างการทำความดีของนักเรียน เช่น เก็บขยะ ทิ้งขยะลงถัง ปิดไฟ ปิดพัดลม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสารวัตรความดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน