การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
28 กันยายน 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้แจกใบชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ปกครองจะสามารถชำระเงินได้ทางธนาคารตามที่ระบุในเอกสารการเงินที่แจกให้ และสามารถชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2560