การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
28 กันยายน 2560

การสอบปลายภาคของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
จะมีการจัดสอบนอกตารางในช่วงวันที่ 25-29 กันยายน 2560
และการสอบในตาราง จัดขึ้นในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560
ในการนี้ทางโรงเรียนได้แจกเนื้อหาการสอบ และตารางสอบให้นักเรียนทุกคนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้เตรียมตัวทบทวนเนื้อหาให้พร้อมต่อการสอบในครั้งนี้