ตารางสอบ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2560
15 กันยายน 2560
ตารางสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาที่สอบในปีนี้ ประกอบด้วย 4 วิชาคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

วิชาภาษาไทยมีการสอบ 2 รูปแบบคือ แบบอัตนัยและแบบปรนัย
นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/212