กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปีการศึกษา 2560
2 กุมภาพันธ์ 2561

       เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา และ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)  ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และสมาคมคณิตศาสตรศึกษา

       กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นางพวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และครูจากโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

       รายวิชาที่ทำการเปิดชั้นเรียนมีทั้งหมด 5 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาพลศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในงานจัดให้มีการแสดงโชว์จากนักเรียน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ทั้งระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และฝ่ายการศึกษาพิเศษ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==>http://https://drive.google.com/open?id=13yidjBNyydffCi971-rh7o5LAXWDLf6E