อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ศึกษาดูงาน
24 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 8 ท่าน นำโดย Mr.Vanny Yangchiamoua เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Lesson Study ในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ในครั้งนี้เป็นการสาธิตการเปิดชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สอนคือ อาจารย์จีรนันท์ แก่นนาคำ ผู้สังเกตและสะท้อนผลคือ อาจารย์วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง และ อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว นอกจากนี้ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย

   นอกจากนี้คณะศึกษาดูงาน ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องภูมิปัญญาอีสาน ห้องสมุดโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนในห้องต่างๆ ภายในโรงเรียนอีกด้วย