ความเป็นมาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) เป็นโรงเรียนสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อเป็นโรงเรียนสวัสดิการแก่คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนทั้งระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ต่อมาเปิดสอนเฉพาะระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สำหรับระดับอนุบาลไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับอนุบาล) ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 920 คน

     ก่อนหน้าปี พ.ศ.2524 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโรงเรียนสาธิต เรียกว่า “โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นโรงเรียนทดลองเพื่อการศึกษาวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนจากบุตรหลานของบุคคลทั่วไป ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ไม่มีนโยบายรับสวัสดิการ

     ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ขยายหน่วยงานก่อตั้งคณะวิชาและสำนักงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น บุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ก็มีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาที่เกิดกับบุคลากรก็คือ ปัญหาที่เรียนของบุตร มหาวิทยาลัยได้รับการร้องเรียนในเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงเรียน สาธิตคณะศึกษาศาสตร์ไม่อาจสนองความต้องการนี้ได้ทั้งหมด เพราะจำเป็นต้องคงนโยบายเดิมไว้ประกอบกับข้อจำกัดด้านสถานที่ ด้วยเหตุนี้แนวคิดการก่อตั้งโรงเรียนสวัสดิการในมหาวิทยาลัยจึงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัยนั้น ได้ผลักดันทุกวิถีทางเพื่อให้มีโรงเรียนสวัสดิการ จนโรงเรียนสามารถ เปิดสอนได้ในปีการศึกษา 2524 นับว่าท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ซึ่งเป็นโรงเรียนสวัสดิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                          
                                            ศาสตราจารย์นายแพทย์กวี ทังสุบุตร

        การดำเนินการเพื่อการก่อตั้งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานเพื่อศึกษาปัญหา สำรวจความต้องการด้านสถานที่เรียนของบุตรบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผลการสำรวจ พบว่า บุคลากรที่มีปัญหาเรื่องสถานที่เรียนของบุตร มีจำนวน 436 คน มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่ง โดยมีรองศาสตราจารย์แสงทวี ชื่นอุทัย เป็นประธาน เพื่อศึกษาหลักสูตรและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระเบียบต่าง ๆ โดยมีแนวของโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์เป็นบรรทัดฐานแล้วร่างรายละเอียดเสนอมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน
 

                                     
 

     มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์จากธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งขอเปิดสาขาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อขอให้สนับสนุนด้านการเงินโดยทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เงินจำนวนนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดสรรเพื่อปรับปรุงโรงอาหาร และห้องพยาบาล 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ซ่อมแซมต่อเติมเรือนรับรอง 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารและซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ให้โรงเรียน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และอีก 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) นำเข้ามูลนิธิโรงเรียนสาธิตมอดินแดง มูลนิธินี้ก่อตั้งเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

     โรงเรียนสวัสดิการในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงก่อตั้งสำเร็จ เปิดสอนในปี พ.ศ. 2524และใช้ชื่อว่า โรงเรียนสาธิตมอดินแดง การตั้งโรงเรียนขึ้นอีกแห่งหนึ่งในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจาก โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์นั้น สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยสมัยนั้นเป็นนายกสภาฯ ทั้งเป็นผู้ผลักดันและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดตั้งโรงเรียนสวัสดิการดังกล่าว ได้ตราข้อบังคับว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2524 เพื่อรองรับการก่อตั้งโรงเรียนสวัสดิการในมหาวิทยาลัย โดยให้มีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์

     ในปีการศึกษา พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดงรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร เป็นผู้อำนวยการ ท่านเป็นทั้งผู้บุกเบิกและวางรากฐานโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เข้มแข็ง สีตะธานี เป็นที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรกุล ศรีจันทรพงษ์ ช่วยเหลือออกแบบควบคุมการก่อสร้างอาคารและมีบุคคลต่าง ๆ อีกมากที่ได้ช่วยเหลือในการดำเนินการเริ่มแรกนี้

      ปี พ.ศ. 2527 รองศาสตราจารย์ นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ระจิต ตรีพุทธรัตน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์สมัยนั้นได้หารือปรับปรุงรูปแบบของโรงเรียนใหม่ และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมติให้รวมโรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง คือ โรงเรียนสาธิต-ศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมอดินแดงเป็นโรงเรียนเดียวกันและเรียกชื่อว่า “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้โรงเรียนคงนโยบายเดิม คือ โรงเรียนสาธิตมอดินแดงเป็นโรงเรียนสวัสดิการ และโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์เป็นห้องทดลองเพื่อศึกษาวิจัย

                                      
 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

1. เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
2. เพื่อทดลอง ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางการศึกษาของคณาจารย์คณะ และโรงเรียน
3. เพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียน และตอบสนองความต้องการของสังคม
4. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุตร ธิดาของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย และผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน